Orgány společnosti

Výkonný výbor ČAES

Doc. et Doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., předsedkyně Výkonného výboru a statutární zástupce ČAES z.s.
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc., místopředsedy ČAES z.s.
Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., tajemník ČAES z.s.

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.
JUDr. Lenka Pítrová, Ph.D.
JUDr. Emil Ruffer, Ph.D.
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Kontrolní komise ČAES:

Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D, – Předsedkyně Kontrolní komise
Mgr. Lenka Lukovičová
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
 
 
Medailonky

Výkonný výbor ČAES

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Fakulta ekonomie a podnikání, Ústav mezinárodního podnikání; předtím téměř 40 let na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky. Prof. Cihelková vyučuje: Světovou ekonomiku, Komparativní ekonomiku, Vnější vztahy Evropské unie. Její vědecké zaměření: dlouhodobé tendence ve světové ekonomice, regionální integrace (včetně EU), ekonomické systémy a komparativní metodologie, EU ve světové ekonomice. Prof. Cihelková má velmi bohatou publikační činnost.

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, PhD. je politolog působící na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval politologii na Filozofické fakultě UP a Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Právnické fakultě UP, velký doktorát (PhD.) získal v roce 2015 v oboru Politologie, ve své disertační práci se zaměřil na problematiku delegace pravomocí v EU. V minulosti působil např. v Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Den Haagu a Evropské komisi – Generální ředitelství pro komunikaci. Je autorem stovky vědeckých publikací, včetně deseti monografií. Dlouhodobě se věnuje problematické EU, zejména v kontextu hybridních hrozeb, migrace a terorismu. Dr. Filipec je aktivním členem několika významných asociací. Na Právnické fakultě UP vyučuje předměty zaměřené na problematiku EU, zejména Instituce EU nebo Zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
JUDr. Jiří Georgiev, PhD. Je právník a historik, externí lektor katedry ústavního práva PF UK, člen výkonného výboru České asociace pro evropská studia a redakční rady časopisu European Studies. V minulosti působil jako poradce senátního Výboru pro záležitosti EU a zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti, následně též jako ředitel odboru právního Ministerstva zemědělství a právník Nejvyššího kontrolního úřadu. V současnosti je náměstkem pro řízení sekce mezinárodních vztahů a finančních trhů Ministerstva financí. Předmětem jeho odborného zájmu jsou vybrané otázky práva evropského, ústavního a správního.

JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.
Aktuálně analytik a expert Úřadu pro ochranu osobních údajů (2016 – 2021), dříve Ústavní soud ČR (1999 – 2016), Ministerstvo pro hospodářskou soutěž (1993 – 1999), Ústavní soud ČSFR (1991 – 1992). Dlouhodobá pracovní zkušenost zejména v oblasti ústavního práva a evropského práva ústavního práva, liason officer Benátské komise pro prosazování demokracie prostřednictvím práva. V 90. letech člen expertní pracovní skupiny pro vyjednávání vstupu ČR do Evropské unie, pravidelná účast na zasedáních mezinárodních organizací v oblasti hospodářské soutěže (OECD, WTO a EK), člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR. Publikační, přednášková a vědecká činnost v oblasti ochrany osobních údajů, evropského práva (zejména ochrana osobních údajů, hospodářská soutěž), ústavního práva, zdravotnického práva a lékařské etiky, oponent vysokoškolských prací na právnických fakultách MUNI Brno a UP Olomouc. Člen České asociace pro evropská studia. Dobrovolná veřejná činnost při záchraně drobných sakrálních památek ohrožených zánikem (od roku 2013).

Doc. JUDr. Lenka Pítrová, Ph.D.
Doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc., absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na Faculté de Droit Comparé, Strasbourg. Je docentka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (působí na katedře evropského práva a na katedře správního práva). Působila jako zástupkyně ředitelky parlamentního institutu, jako ředitelka odboru koncepcí a analýz při Úřadu Vlády ČR, je členkou legislativní rady Vlády, specializuje s na komparativní správní systémy a právo EU. Je autorkou velké řady publikací.

JUDr. Emil Ruffer, Ph.D.
Emil Ruffer je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. 2001, PhD. 2007) a studoval rovněž na Cardiff Law School, Humboldtově Univerzitě v Berlíně a jako stipendista Fulbightovy nadace na Fordham Law School v New Yorku. Od roku 2003 pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, mj. jako ředitel Odboru komunitárního práva (2008-2016) a ředitel Mezinárodněprávního odboru (od roku 2021) V letech 2016-2021 byl vyslán jako velvyslanec a stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. V rámci svých akademických aktivit působí jako externí spolupracovník katedry evropského práva PF UK a mezi oblasti jeho specializace náleží vnější vztahy EU, vztah mezinárodního a unijního práva a institucionální právo EU

Doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Docent pro obor právo Evropské unie (od roku 2018) a proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium (od roku 2019), člen katedry mezinárodního a evropského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (od roku 2004), kde vyučuje předměty z oblasti práva Evropské unie. Je členem vědecké sítě Central European Professors‘ Network při Central European Academy (od roku 2021). Je autorem či spoluautorem monografií a článků z obalsti evropského práva zaměřených na problematiku jeho intepretace přednosti přímého a nepřímého účinku, vnějších ekonomických vztahů a nekalých obchodních praktik

Doc et Doc. JUDr. Naděžda Šišková. Ph.D.
Vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. První nositelka Jean Monnet Chair v oboru evropského práva v ČR (od roku 1997). V současné době je hlavně koordinátorkou Jean Monnet Networku (první Jean Monnet Network v ČR. Od roku 2019) za účasti 5 evropských univerzit. Předsedkyně České Asociace pro Evropská studia, spoluzakladatelka a šéfredaktora časopisu European studies, The Review of European Law. Autorka 130 publikací vydaných v ČR a v zahraničí, expertka a posuzovatelka projektů Evropské komise v rámci programu Horizont, 6. a 7. rámcových programů, Jean Monnet programů. Oblast specializace – evropská unijní ochrana lidských práv, právní stát a instrumenty k jeho ochraně v EU. Východní partnerství, reforma EU a právní regulace moderních technologií

Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. 
Docent pro obor občanského práva na katedře soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2016 proděkanka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2007-2012 působila jako členka Rekodifikační komise pro nový občanský zákoník, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Od roku 2010 členka a tajemnice ČAES. Od roku 2015 Jean Monnet Centre of Excellence v právu EU, Právnická fakulta UP. Věnuje se především právní regulaci ochrany slabší strany a ochraně spotřebitele, pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, bádá v rámci vědecké a mezinárodní vědecké projektové činnosti, přednáší na mezinárodních konferencích a jako jeden ze spoluautorů se podílí na tvorbě prestižních komentářů k občanskému zákoníku. Je rovněž autorkou jediného českého komentáře k zákonu o ochraně spotřebitele.

Kontrolní komise ČAES

JUDr. Lenka Lukovičová
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se specializací na evropské právo. V současné době je členkou České advokátní komory se zaměřením na rodinné a pracovní právo včetně práva EU. Ještě během studia působila jako vědecká síla katedry mezinárodního a evropského práva, realizovala grantové projekty v rámci EU. V předchozím vedení působila jako členka kontrolní komise.

Mgr. Petra Měšťánková, PhD.
Vystudovala magisterský obor politologie a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004). V r. 2009 získala doktorský titul v oboru politologie na téže fakultě. Od r. 2007 působí na Katedře politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde byla nejprve tajemnicí katedry a od r. 2017 působí ve funkci vedoucí katedry. Ve své tvůrčí a pedagogické činnosti se soustředí na témata týkající se historie evropské integrace, demokratizace, populismu, právního státu, politických stran a prezidentských systémů. Účastní se výzkumného projektu Varieties of Democracy v oblasti legislativní moci v České republice a na Slovensku. Je autorkou více než dvaceti odborných publikací.

Doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. – 1995). Na téže fakultě vykonala rigorózní zkoušku (JUDr. – 2002) a absolvovala doktorský studijní program v oboru ústavního, mezinárodního a evropského práva (Ph.D. – 2001). Od roku 2001 vykonává advokacii. Advokátní praxi provozuje zejména v oblastech práva evropského, ústavního. Je členkou expertní legislativní komise Svazu průmyslu a dopravy. V rámci své akademické činnosti působí na Fakultě právnické Západočeské univerzitě v Plzni ve funkci proděkanky pro mezinárodní vztahy a vedoucí Katedry ústavního a evropského práva. Externě spolupracuje s Katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorkou nebo spoluautorkou úspěšných odborných publikací (vědecké monografie, komentáře, encyklopedie) z oblasti práva ústavního a práva Evropské unie, ale i práva soukromého. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí.

Komentáře nejsou povoleny.